0

Garantii üldtingimused

1. Garantiiaja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead nii töö kui varuosade maksumus.

2. Garantii esitamise aluseks on ostu tõendav dokument ja avaldus, koos kirjeldusega, kuidas viga ilmnes või kuidas see tekkis.

3. Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.

4. Garantii esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

5. Intermoto ei kõrvalda garantii esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• Lisavarustuse kasutamine, mis pole Intermoto poolt tarnitud või heaks kiidetud;

• normaalsest kulumisest;

  Kui masinat kasutatakse treeningutel või võistlustel

  Kui masinat kasutatakse tulu saamise eesmärgil (näit: rent)

• sõiduki ületalve/suve hoidmine pole teostatud korrektselt

• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest

• kliendile enne seadme ostmist Intermoto poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas mehhaanilised vigastused vms.

• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

6. Intermoto tugineb vastutuse kindlaks määramisel tema poolt määratud töökoja teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

7. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Intermoto ei ole vastutav detailil või sõidukil ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

8. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

9. Kui tarbija ei nõustu Intermoto seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);

• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;

• Intermoto on puuduse eest vastutav.

10. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab eraklient tõendama seda, et: tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega); puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul (klient pöördus Intermoto poole esimese 6 kuu jooksul).

11. Kui Intermoto on andnud seadmele müügigarantii, siis tagab Intermoto puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.

12. Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Intermoto kauplustesse ostudokumendil toodud aadressil või saata e-kiri pretensioon@intermoto.ee  ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

13. Lisaks garantii esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

+372 6773030 Intermoto-Estonia Youtube
   ...